Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 10 februari 2010

Invloed vegetatie op de luchtkwaliteit langs snelwegen

Vegetatie als maatregel voor verbetering van de luchtkwaliteit langs snelwegen is een sympathieke en maatschappelijk geaccepteerde maatregel. De effectiviteit van de maatregel is onderzocht in het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL), een samenwerking van de ministeries van VROM en V&W. Dit rapport vat de resultaten van een 17-tal rapporten samen die (mede) in dit kader zijn opgesteld. Alle onderzoeken wijzen in de richting van een licht positief effect van vegetatie op de luchtkwaliteit op grotere afstand van de weg, ruwweg vanaf 50 meter van de rand van de weg, maar de onderzoeken hebben dit effect niet statistisch significant kunnen aantonen. De invloed van naaldbomen blijkt sterker dan die van loofbomen. Loofbomen hebben ook als nadeel dat in de winter de hoeveelheid blad sterk afneemt en de porositeit toeneemt, hetgeen de positieve effecten op luchtkwaliteit doet afnemen.

Details | volledige tekst | Meer over luchtkwaliteit en wegen in Artik+

Geen opmerkingen: