Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 13 oktober 2009

Mogelijke effecten en juridische aspecten natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden

Er is een toenemende vraag naar een meer natuurgericht begraven, verstrooien van as en bijzetten van urnen. Dit vraagt om een reactie van overheden en terreinbeheerders. Effecten op bodem, flora en fauna zijn echter niet in kaart gebracht en onvoldoende bekend. Dit Alterra-rapport brengt daar verandering in.

In dit rapport wordt op basis van literatuurstudie en deskundigenoordeel een overzicht gegeven van de effecten op natuur en milieu als gevolg van begraven, asverstrooien en het bijzetten van urnen in natuurterreinen. Tevens worden mogelijkheden gegeven om deze effecten te beperken of te voorkomen. Uitgaande van de motivatie voor natuurbegraven concentreert het rapport zich daarbij op de maatschappelijke voorkeur voor bosgebieden op droge zandgrond.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: