Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 25 februari 2009

Klepelen en opzuigen succesvol bij dijkbeheer

Westelijk Noord-Brabant heeft veel dijken die in potentie geschikt zijn als bloemdijken. Om die reden hebben de Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer het natuurdoeltype ‘bloemdijk’ aan deze dijken toegekend. Slecht beheer heeft er echter toe geleid dat waardevolle dijkflora verloren is gegaan. Door dijken gedurende 3 jaar te klepelen en het maaisel op te zuigen is de verruiging met 75% teruggedrongen en is karakteristieke dijkflora teruggekeerd. Dit artikel laat zien hoe klepelen en opzuigen, een beheermaatregel die binnen Staatsbosbeheer nog weinig wordt toegepast, succesvol kan worden gebruikt om natuurwaarden te herstellen als inleidend beheer


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: