Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 22 maart 2008

Samenwerken aan agrarisch natuurbeheer

Omdat de oplossingen voor de wateropgaven het individuele bedrijf vaak overstijgen, zijn er maatregelen op gebiedsniveau noodzakelijk. Die maatregelen moeten recht doen aan de verschillende (waterafhankelijke) functies in een gebied, waarvan naast landbouw natuur de belangrijkste is. De vraag naar een veerkrachtiger watersysteem vergt van de landbouw nogal wat inspanningen, maar met name een omslag in het denken. Van de boer als watergebruiker naar de boer als waterdienstverlener. Ziehier ook het nut van nieuwe vormen van samenwerking bij watervraagstukken zowel tussen boeren onderling als tussen boeren en andere gebiedspartijen.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: