Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 11 september 2008

Natuurbalans 2008

De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid. De laatste vijftien jaar is de oppervlakte van natuurgebieden toegenomen en zijn de milieucondities voor de natuur verbeterd. In natuurgebieden treedt voorzichtig herstel van soorten op. Zonder aanvullend beleid is het herstel voor de meeste natuurdoelen echter onvoldoende om deze op tijd te halen.
Thema van de Natuurbalans 2008 is ‘water’. De kwaliteit van zoetwaternatuur is overwegend matig. Die natuur zal de komende 20 jaar profiteren van voorgenomen beleid voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Juist voor de natte natuurgebieden waarvoor Europese afspraken over duurzaam behoud van biodiversiteit gelden, is echter aanvullend beleid nodig.
Om de natuurdoelen voor de zee te bereiken, zijn drie acties noodzakelijk: verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuurlijke dynamiek in het deltagebied en langs de Waddenzee. Voor de Noordzee is ook de ruimtelijke inrichting van belang.


Details | volledige tekst | samenvatting | website Planbureau voor de Leefomgeving.

Geen opmerkingen: