Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 6 juli 2007

Rieteconomie duurzaam perspectief voor de Nederlandse veenweidegebieden

De veengebieden in westelijk Nederland kampen met een continuproces van bodemdaling door ontwatering. De bodemdaling zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van het watersysteem steeds minder wordt, de beheerkosten (dijken, wegen en riolering) steeds groter worden en er een flinke hoeveelheid CO2 wordt uitgestoten. De teelt van biomassa kan daar verandering in brengen en zorgt bovendien voor een nieuwe economische drager. Dit is de centrale gedachte achter het concept rieteconomie

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: